Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Wypisz
Newsletter

Regulamin

Dokument bez tytułu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE NA WYMIAR „Meble.PW” www.Meble.PW

Dział I
Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Meble.PW. Ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu Meble.PW umów sprzedaży oraz dostawy, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do ich zawarcia. Niniejszy regulamin stworzony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
2. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają: a) Podmiot prowadzący sklep internetowy – oznacza Meble.pw Krzysztof Kubik z siedzibą w Ropczycach – podmiot zarejestrowany przez Ministra Gospodarki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dniem 3 grudnia 2013 r.; NIP: 8181575919; REGON:366626718; adres miejsca wykonywania działalności: ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 107 B, 39-100 Ropczyce, e-mail: biuro@meble.PW, tel. 737660633.
b) Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego MEBLI NA WYMIAR „Meble.PW”;
c) Serwis / Sklep Internetowy – oznacza system teleinformatyczny Meble.PW;
d) Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu klientowi przez podmiot prowadzący sklep internetowy, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu;
e) Cennik Dostawy Towarów – stale dostępna w ramach serwisu Meble.PW tabela wysokości opłat przewidzianych za dostawę towarów, przyporządkowanych adekwatnie do sposobów tej dostawy i ustalanych przez podmiot prowadzący sklep internetowy z operatorem pocztowym lub firmą kurierską;
f) Umowa Dostawy – oznacza umowę dostawy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
g) Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje podmiot prowadzący sklep internetowy, w zakresie dokonywania dostawy towarów;
h) Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, niezbędną dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
i) Usługobiorca/Klient - podmiot, który co najmniej zaakceptował warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług sklepu internetowego, a w szczególności, który dokonuje rejestracji swojej osoby w systemie serwisu i zamawia konkretne usługi.
3. W ramach serwisu Meble.PW oferowane są do sprzedaży różnego rodzaju akcesoria meblarskie (towary) w szczególności takie jak płyty meblowe, blaty, laminaty, forniry, obrzeża, fronty i akcesoria. W stosunku do sprzedawanych towarów – o ile system informatyczny sklepu będzie to przewidywał – usługobiorca ma możliwość zamówienia różnego rodzaju usług, a w szczególności usługi cięcia na wymiar, oklejania, wiercenia czy też frezowania. W ramach serwisu internetowego Meble.PW nie oferuje się sprzedaży gotowych mebli, szafek kuchennych czy też ich zestawów, a jedynie świadczy usługę cięcia płyty meblowej na wymiar wskazany przez usługobiorcę.
4. Każde zamówienie, które ma być realizowane za pośrednictwem serwisu Meble.PW z wybraną opcją transportu realizowaną przez operatora pocztowego lub firmę kurierską jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla Krzysztofa Kubika do zlecenia usługi pocztowej lub kurierskiej operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej w imieniu i na rzecz klienta składającego zamówienie.
5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
6. Podmiot prowadzący sklep internetowy świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi typu „Newsletter”. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu przez podmiot prowadzący sklep internetowy, na adres poczty elektronicznej usługobiorcy, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie serwisu Meble.PW. Z usługi „Newsletter” może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.
7. Wszelkie spory wynikłe na tle umów zawieranych w ramach serwisu Meble.PW, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku gdy strony umów nie dojdą do porozumienia w drodze polubownego rozstrzygania sporów, sądem właściwym dla ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
8. W bieżących kontaktach z klientem, podmiot prowadzący sklep internetowy korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).

Dział II
Zastrzeżenia i ograniczenia związane z użytkowaniem serwisu Meble.PW

1. Podmiot prowadzący sklep internetowy zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie Meble.PW treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów i usług w formach stosowanych w sieci Internet. Jednocześnie ustanawia się zakaz dostarczania czy też zamieszczania w serwisie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności informacji handlowych nieuzgodnionych z podmiotem prowadzącym sklep internetowy. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie jest również uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania serwisu Meble.PW.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez usługobiorców sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
3. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji serwisu Meble.PW w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
4. Informuje się, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Dział III
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Meble.PW


1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Meble.PW to: komputer z procesorem min. 800MHz, 512MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1024x768 pikseli i 256 kolorów a także z zainstalowaną jedną z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych w wersji co najmniej: Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz z podłączeniem do łącza internetowego o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwierania plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
2. Podczas korzystania z usług serwisu Meble.PW w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików typu "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług.

Dział IV
Rejestracja


1. Usługobiorca, chcąc skorzystać w pełni z usług serwisu Meble.PW powinien uprzednio dokonać rejestracji. W wyniku pomyślnej rejestracji dla usługobiorcy zakładane jest konto.
2. Warunkiem dokonania rejestracji jest akceptacja regulaminu.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych części formularza rejestracyjnego znajdującego się w serwisie teleinformatycznym Meble.PW w zakładce „Zarejestruj się”. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zarejestruj się”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez usługobiorcę podczas rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie potwierdzenia rejestracji.
4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. J@nusz54). Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości usługobiorcy. Usługobiorca nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.
5. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy usługobiorcą a podmiotem prowadzącym sklep internetowy na czas nieokreślony, której przedmiotem są nieodpłatne usługi świadczone za pośrednictwem serwisu Meble.PW, w tym m.in. usługi korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie ofert towarów oraz zawieranie umów, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Usługobiorca, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko (nazwa), ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
7. Usługobiorca (prowadzący działalność gospodarczą) w przypadku zamknięcia swojej firmy nie może dokonać zakupu z założonego uprzednio konta firmowego, a o zaistniałej zmianie jest zobowiązany poinformować administratora serwisu Meble.PW w celu zmiany konta z firmowego na prywatne.
8. Wprowadzone przez usługobiorcę dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zamówionego towaru.

Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie.
Dział V
Składanie Zamówienia


1. Sklep internetowy świadczy swoje usługi za pośrednictwem sieci Internet.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, newslettery i inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Ofertą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest jedynie skierowana do konkretnego usługobiorcy przez podmiot prowadzący sklep internetowy wola zawarcia umowy sprzedaży/dzieła/dostawy określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
3. Zamówienia są przyjmowane na stronie http://Meble.PW poprzez umieszczenie przedmiotów w koszyku, wypełnienie formularza zamówienia i kliknięciu na przycisk „ZAMAWIAM i PŁACĘ”. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest złożenie zamówienia drogą telefoniczną pod nr tel. 737660633 lub e-mailem na adres biuro@meble.pw . Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po zaksięgowaniu na rachunku całościowej wpłaty lub zaliczki dotyczącej zamówienia (lub na wyraźną prośbę usługobiorcy – po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na e-mail: biuro@meble.PW
b) w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą - w chwili autoryzacji karty, a jeśli potrzebne jest potwierdzenie autoryzacyjne banku wystawcy karty - od potwierdzenia przez bank.
5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do serwisu.
6. Podmiot prowadzący sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, m.in. tych, w których dane osobowe okazały się nieprawdziwe oraz tych, w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail.
7. Do każdego zamówienia wystawiany jest fakturę imienną lub na życzenie fakturę na firmę. Fakturę imienną lub Faktura na firmę wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie telefonicznie 737660633 lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@meble.pw do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie.
10. Podmiot prowadzący sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, zmiany kosztów przesyłki, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
11. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
12. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż usługobiorca zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Dział VI
Realizacja zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia
1.1. Średni czas realizacji zamówienia nie przekracza 15 dni roboczych. Jest on jednak określany dla klienta w momencie podsumowania zlecenia. Widnieje równeiż cały czas w Panelu Klienta przy danym zamówieniu.
1.2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w ciągu 15 dni podmiot prowadzący sklep internetowy poinformuje usługobiorcę indywidualnie o możliwym terminie realizacji zamówienia.
1.3. Przewidywany czas realizacji zamówienia podawany jest klientowi w momencie składania zamówienia na karcie podsumowującej zamówienie.

2. Płatności
2.1. Sklep wystawia fakturę (imienną), a na życzenie również fakturę (na firmę).
2.2. Ceny towarów uwzględniają wszystkie opłaty.
2.3. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia, która ustalana jest indywidualnie w odniesieniu do każdego produktu.
2.4. Cenę łączną produktu w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) stanowi suma ceny produktu oraz kosztów dostawy, która uwidoczniona jest na całościowej fakturze za dostarczony towar.
2.5. Dokonanie płatności możliwe jest poprzez:
a. zapłatę kartą płatniczą lub e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU,
b. tradycyjnym przelewem na konto lub przekazem pocztowym - po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z podmiotem prowadzącym sklep internetowy.

3. Dostawa
3.1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
3.2. Koszt przesyłki określony w Cenniku Dostawy Towarów doliczony jest do rachunku za towar.
3.3. Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru w siedzibie podmiotu prowadzącego sklep internetowy. O chęci odbioru osobistego należy poinformować podmiot prowadzący sklep internetowy wybierając w opcjach dostawy zamówienia "ODBIÓR OSOBISTY".

Dział VII
Reklamacje i możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn

1. Podmiot prowadzący sklep internetowy odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez usługobiorcę będącego konsumentem przed upływem 2 lat od wydania tego towaru usługobiorcy. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dołączenie dowodu zawarcia umowy i zapłaty.
2. Wizerunki towarów handlowych umieszczonych w serwisie Meble.PW mają charakter poglądowy i nie są podstawą do uznania reklamacji z tytułu różnicy w kształcie, kolorze bądź w rozmiarze.
3. W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu, klient może złożyć reklamację w formie pisemnej z dołączonym protokołem reklamacyjnym potwierdzonym przez dostawcę. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozstrzygnięcia.
4. Niesprawdzenie paczki w obecności dostawcy nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.
5. Klient będący konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia podmiotu prowadzącego sklep internetowy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
6. Podmiot prowadzący sklep internetowy w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
7. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, usługobiorca powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zawarcia umowy i uiszczenia zapłaty. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres podmiotu prowadzącego sklep internetowy na koszt tego podmiotu.
8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść usługobiorcy, podmiot prowadzący sklep internetowy naprawi na swój koszt albo wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby usługobiorcę na znaczne niedogodności podmiot prowadzący sklep internetowy, zgodnie z żądaniem usługobiorcy, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
9. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed jego upływem w placówce operatora pocztowego.
10. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (na wymiar) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi również w odniesieniu do umów, gdzie przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. części mebli, na stałe przytwierdzone do innych mebli poprzez sklejenie).
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w odniesieniu do usługobiorców będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
14. W odniesieniu do usługobiorców niebędących konsumentami zastosowanie znajdują wyłącznie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi, z wyłączeniem zastosowania powyższych postanowień niniejszego regulaminu dotyczących reklamacji i prawa do odstąpienia od umowy.

Dział VIII
Polityka ochrony danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów serwisu Meble.PW są przetwarzane przez Meble.pw Krzysztof Kubik z siedzibą w Ropczycach; NIP: 8181575919; REGON:366626718; adres miejsca wykonywania działalności: ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 107B, 39-100 Ropczyce.
2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta klienta a także uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podmiot prowadzący sklep internetowy wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.
5. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) a także przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:
1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
• utworzenia i zarządzania Kontem;
• obsługi i realizacji Zamówienia;
• przeprowadzenia procesu płatności;
• zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;
• rozliczenie usług świadczonych przez Meble.pw. w restrukturyzacji jako Sprzedawcy w ramach serwisu;
• obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
• nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
1.
1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;
2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
• archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
• obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
• zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
• windykacja należności;
• dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;
1.
1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.
3. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Meble.pw lub innych podmiotów (za zgodą Meble.pw) w tym informacji dotyczących produktów lub usług Meble.pw oraz innych podmiotów (za zgodą Meble.pw).

Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
4. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Meble.pw z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 107B, 39-100 Ropczyce .
5. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Meble.pw danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 5, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Meble.pw jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.
6. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
7. Meble.pw wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami.

Dział IX
Postanowienia końcowe

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Meble.PW w każdym czasie i bez podania przyczyn. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wysłanie do drugiej strony oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, gwarantującego zapoznanie się drugiej strony z treścią tego oświadczenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Meble.PW skutkuje wyrejestrowaniem usługobiorcy z serwisu.
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w serwisie Meble.PW.
3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie w serwisie Meble.PW przez podmiot prowadzący sklep internetowy wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu i utrzymanie tej informacji w serwisie przez okres co najmniej dwóch tygodni, natomiast usługobiorcy, którzy już skorzystali z usług serwisu zostaną ponadto powiadomieni o zmianach regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na dwa tygodnie przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie, gdy usługobiorca nie zaakceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie podmiot prowadzący sklep internetowy w ciągu siedmiu dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Podmiot prowadzący sklep internetowy ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o celu ich wykorzystania znajdziesz w Polityce prywatności.